ddd_010917760_mpeg21_p001_image


“Tapytwerk” [Petrus Haan], Leydse courant, Leyden, 20-07-1808

De hoedanigheid der Vloerkleeden, welke hier te Lande, worden ,vervaardigd, is federt eenige Jaaren,aanmerkelyk verbeterd, en de Hollandschee Tapyt- Fabrijken, schoon van eenen geheel anderen aard, dan die, welke in verschillende andere Landen bestaan, en dus daar mede niet kunnende worden vergeleken, verdienen echter, over het algemeen, met onderscheiding te worden vermeld.
De Commissie heeft verders over de ingezonden Monsters en Staalen haar genoegen betuigd; inzonderheid heeft derzelver aandacht haar zich getrokken de Fabriek van P. Haan te Hilversum, welk, blijkens de aldaar vervaardigde en ingezondene Stukken, zich niet alleen zeer wel staande houdt, maar zelfs niet onbeduidende voortgangen maakt; uit dezen hoofde, en ter verdere aanmoediging, is dan ook door de Commissie aan dezen Fabrijkant de Zilveren Eerprys toegeweezen.

The qualities of the Floors, which are made here in Denmark, have been improved for a number of years, markedly improved, and the Hollandschee Tapytfabrieken, pure of a different nature, than those in different other countries, and therefore there Not being comparing, deserve, however, generally to be mentioned with distinction.
The Commission has expressed its satisfaction with the samples and samples sent; In particular, her attention has attracted her to the P. Haan factory in Hilversum, which, according to the pieces manufactured and submitted there, does not only stand very well but does not even make insignificant progress; From this point of view, and for further encouragement, the Commission awarded this Silver Award to the Silver Award.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *